رشد ذهنی : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانم پیشرفت کنم

رشد ذهنی : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانم پیشرفت کنم
به نظر می رسد که ما زمان زیادی از عمرمان را در مدرسه و دانشگاه هدر دادیم . در پست تفکر نقادانه و یک آموزگار سخاوتمند به گوشه یی از انتقاداتی که به نظام آموزشی ما وارد است...
ادامه مطلب

آمازون : داستانی خواندنی از یک بارون درخت نشین

آمازون : داستانی خواندنی از یک بارون درخت نشین
فاصله گرفتن از زمین ، برای نزدیک شدن به آسمان نیست ، برای این است که زمین را بهتر ببینیم . فاصله گرفتن از زمین ، برای دور شدن از مردم نیست بلکه جستجویی برای پیدا کردن مید...
ادامه مطلب