تفکر برتر

رشد ذهنی : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانم پیشرفت کنم

رشد ذهنی : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانم پیشرفت کنم
به نظر می رسد که ما زمان زیادی از عمرمان را در مدرسه و دانشگاه هدر دادیم . در پست تفکر نقادانه و یک آموزگار سخاوتمند به گوشه یی از انتقاداتی که به نظام آموزشی ما وارد است...
ادامه مطلب