زندگی رویایی یا روزهای عادی ؟

اگر کسی با قدم‌هایی مطمئن در مسیر رویاهایش پیش رود

و شیفته زندگی رویایی‌اش باشد

با موفقیتی رو به رو می‌شود که امکان نداشت در روزهای عادی آن را تجربه کند.

 

هنری دیوید تورو

مطالب مرتبط