کشف و در هم شکستن موانع ؛ برای رسیدن به هدف

کشف و در هم شکستن موانع موجود بر سر راه رسیدن به اهداف

موانع نباید باعث متوقف شدن شما شوند

وقتی به دیوار رسیدید ، تسلیم نشوید و برنگردید

کشف کنید که

چگونه می‌توانید از دیوار بالا بروید ؛

از آن رد شوید

یا بر آن غلبه کنید .

” مایکل جردن “

مطالب مرتبط