انتخاب : دوباره بخوابم یا بیدار شوم ؟

وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم:

دوباره بخوابیم

و رویا ببینیم

یا

بیدار شویم

و رویاهایمان را دنبال کنیم.

انتخاب با توست.

مطالب مرتبط