وقتی نادیده گرفته می‌شوی

وقتی نادیده گرفته می‌شوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا نادیده‌ات می‌انگارند

سپس به سخره‌ات می‌گیرند

سپس به جنگ با تو برمی‌خیزند

آنگاه پیروز می‌شوی

گاندی

 

First they ignore you

then they laugh at you

then they fight you

then you win

Gandhi

مطالب مرتبط