نجات دهندگان واقعی در مسیر زندگی

هیچ چیز با ارزشی برای انجام دادن وجود ندارد که بتوانیم در طول زندگیمان به سرانجام برسانیم؛

بنابراین باید توسط امید نجات داده شویم.

 

هر چیز راستین یا زیبا یا خوبی در بافت آنی تاریخ صرفا معنای کامل ایجاد نمی کند؛

بنابراین باید توسط ایمان نجات داده شویم.

 

هیچ کاری را هر چقدر هم که پرهیزکارانه باشد را نمی توان به تنهایی به عاقبت رساند؛

بنابراین باید توسط عشق نجات داده شویم.

 

هیچ عمل پرهیزکارانه ای نسبت به دیدگاه دوست یا دشمن مان در قیاس با دیدگاه ما به همان اندازه پرهیزکارانه نیست؛

بنابراین بایدتوسط آن شکل نهایی از عشق نجات داده شویم، که بخشودگی است.

دیوید بروکس

 

مطالب مرتبط