مهمترین روزهای زندگی !

مهمترین روزهای زندگی !

مهمترین دو روز زندگیتان

یکی

روزی است که به دنیا می آیید

و دیگری

روزی است که دلیلش را می فهمید !

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”

مارک توین (Mark Twain)

مطالب مرتبط