آمازون : داستانی خواندنی از یک بارون درخت نشین

فاصله گرفتن از زمین ، برای نزدیک شدن به آسمان نیست ، برای این است که زمین را بهتر ببینیم . فاصله گرفتن از زمین ، برای دور شدن از مردم نیست بلکه جستجویی برای پیدا کردن میدان دید گسترده تر است . گاهی برای فرار از قراردادهای دیرینه و نظم کهنه اجتماعی باید از زمین و مردمش دور شد و در این فاصله ، یک زندگی جدید برای انسانها و به کمک آنها ساخت .

اگر تاریخ گذشتگان و زندگی نامه افراد موفق را مطالعه کنید با یک حقیقت بزرگ آشنا خواهید شد . و آن حقیقیت این است که انسانهایی در این دنیا زندگی کرده اند که با سبک زیستن خود ، به همه ی سنتهای خرافی و قوانین بی اساس اجتماعی پشت پا زدند . آنها بهای این عصیان خود بر ضد شرایط نابه سامان موجود را پرداخت کردند تا ما امروز ، به رایگان ، از زحمات بی دریغ آنها بهره ببریم و در آرامش و آسایش زندگی کنیم . آنها به ما ثابت کردند که در این دنیا هر چیزی بهایی دارد و برای رسیدن به مطلوب خود ، باید بهایش را بپردازیم .

” کوزیمو لارس دو روندو “ شخصیت اصلی ” کتاب بارون درخت نشین ” مطلوب خود را کمک کردن به انسانها ، برای رهایی از قید و بندهای کهنه و پوسیده ی اجتماعی و ساختن یک زندگی جدید برای آنها می دانست و بهایش را با زندگی خود پرداخت کرد.

او می دانست که تنها با حرف زدن نمی تواند به هدف خود برسد پس تصمیم می گیرد شیوه یی را برای ادامه ی زندگی خود انتخاب کند که بتواند به وسیله آن مردم را آگاه و بیدار کرده و رابطه انسانها با خودشان و طبیعتی که در آن زندگی می کنند را سامان ببخشد.

داستانی خواندنی از یک بارون درخت نشین
فاصله گرفتن از زمین ، برای نزدیک شدن به آسمان نیست ، برای این است که زمین را بهتر ببینیم

نمایش کتاب در سایت  آمازون

کوزیمو برای گریز از نظم اجتماعی دیرینه یی که در آن گرفتار شده و تجربه ی یک دنیای تازه ، به سرزمین سبز سفر می کند . او با زندگی در بالای درخت ، تلاش می کند تا از آن بالا شناخت و آگاهی خود را از زمین و آدمهایی که روی آن زندگی می کنند افزایش دهد تا از این طریق بتواند نظم تازه و پویایی که همیشه آرزویش را داشته است بنیانگذاری کند. در طول این داستان اتفاقات زیبایی رخ می دهد و خوانندگان خود را برای لحظاتی بالا می برد تا از زاویه یی جدید به زمین محل سکونت خود نگاه کنند .

ایتالو کالوینو نویسنده ی ایتالیایی کتاب بارون درخت نشین است و آقای مهدی سحابی آن را به زبان فارسی بازگردانی کرده است .

مطالب مرتبط